Image Icon

340

Image Icon

0

ขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ Eco สำหรับผู้ประกอบการ

เอกสารอธิบายขั้นตอนการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ Eco สำหรับผู้ประกอบการ ผ่านระบบ e-PP ของ กนอ.

เอกสารแนบ
Icon
Eco Privilege Guide for Factory.pdf
ขนาด 900 KB ดาวน์โหลด 464 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
13
03.2566
ผู้ประกอบการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์และประเภทคำขอบริการที่ได้รับการลดหย่อน

กนอ. มุ่งมั่นสนับสนุนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่สนับสนุนให้นิคมอุตสาหกรรมยกระดับสู่นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco Excellence, Eco World Class และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐาน Green Industry, มาตรฐาน Eco Factory, มาตรฐานธงขาวดาวทอง และโรงงานที่ได้ใบประกาศผู้สนับสนุนข้อมูลนิคมฯ ระดับ Eco-World Class ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ ECO ตามระดับ ดังนี้

Image Icon
172
Image Icon
0
Icon
13
03.2566
ประกาศ เรื่อง สิทธิประโยชน์/มาตรการจูงใจต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ. ปี 2565

สิทธิประโยชน์/มาตรการจูงใจต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ. เพื่อส่งเสริมผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่ดำเนินการสนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

Image Icon
203
Image Icon
0
Banner Border