Icon
01
12.2566
สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานการประเมิน CFO สำหรับนิคมฯ/ท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2566

นิคมฯ /ท่าเรือฯ กนอ. เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อการปรับปรุงค่า Eco-Efficiency ขององค์กร และสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนของ กนอ.

Image Icon
4
Image Icon
1
Banner Border