Icon
14
05.2567
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม โครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้ รับรองมาตรฐานที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2567

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนิคม/ท่าเรืออุตสาหกรรมในการยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class กนอ. จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการในนิคมฯ เป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประเมินฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)

Image Icon
13
Image Icon
0
Banner Border