เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

กนอ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนายกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco Industrial Town) และต่อยอดสู่การเป็น IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล “Thailand 4.0/ Industry 4.0” โดยการพัฒนาหลักเกณฑ์นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 และโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 และนาไปประยุกต์ใช้กับนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม

Icon
11
08.2566
การอบรมหลักสูตร “การยกระดับผู้ประกอบการสู่การประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี (รผก.บร. รก. รผก.พย.) ได้มอบหมายให้ นางบุปผา กวินวศิน (ผช.ผวก.พย.) กล่าวเปิดงานอบรมหลักหลักสูตร “การยกระดับผู้ประกอบการสู่การประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยมีกำหนดการอบรม วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team) โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 355 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในนิคมฯ ทั่วประเทศ

Image Icon
27
Image Icon
0
Icon
21
06.2566
พิธีแถลงความร่วมมือและแสดงเจตนารมณ์การเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor

กนอ. ส.อ.ท. ผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 4 ราย และกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 11 กลุ่ม ร่วมแถลงความร่วมมือและลงนามประกาศเจตนารมณ์การเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)

Image Icon
21
Image Icon
0
Icon
16
06.2566
”โครงการสินเชื่อธุรกิจ GSB GREEN BIZ” โดย ธนาคารออมสิน

”โครงการสินเชื่อธุรกิจ GSB GREEN BIZ” โดย ธนาคารออมสิน

Image Icon
14
Image Icon
0
Icon
14
06.2566
อบรมออนไลน์ “มาตรฐานอาคารเขียว TREES-EB”

อบรมออนไลน์ “มาตรฐานอาคารเขียว TREES-EB” วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team

Image Icon
15
Image Icon
0
Icon
14
06.2566
การอบรมหลักสูตร “การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ภายใต้สถาบัน กนอ.

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร “การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” ภายใต้สถาบัน กนอ. และได้รับเกียรติจาก ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มอบนโยบายด้านการจัดการพลังงานและการดำเนินงานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนางบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ MS Team โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการพลังงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สำคัญ การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และการผลิตพลังงานควบคุม ให้กับพนักงาน กนอ. ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจาก พพ. ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 300 ท่าน

Image Icon
38
Image Icon
0
Icon
14
06.2566
กนอ.จัดสัมมนาหลักสูตร “ การพัฒนาระบบขนส่งสีเขียว (Green Logistic)” ภายใต้ สถาบัน กนอ. ณ รร.เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม.

กนอ. จัดสัมมนาหลักสูตร “ การพัฒนาระบบขนส่งสีเขียว (Green Logistic)” ภายใต้ สถาบัน กนอ. ณ รร.เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม. วันที่ 12 มิถุนายน 2566 รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผวก.กนอ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาหลักสูตร “การพัฒนาระบบขนส่งสีเขียว (Green Logistic)” ภายใต้สถาบัน กนอ. โดยมี นางบุปผา กวินวศิน ผช.ผวก.พย. ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การสัมมนาฯ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ มาเป็นวิทยากรการสัมมนา การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะสามารถประหยัดเวลา ลดต้นทุนการผลิต ลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ ลดการใช้พลังงานและเชื้อเพลิง อันจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงาน กนอ. ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า 200 คน นอกจากนี้ยังมีการออกบูธจากธนาคารกรุงไทย Exim bank และ SMED bank เพื่อนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับผู้ประกอบการที่สนใจอีกด้วย

Image Icon
15
Image Icon
0
10
09.2564
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือการจัดทำแผนแม่บท
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือการตรวจประเมินโรงงาน 4.0 (ฉบับทบทวน พฤศจิกายน 2565)
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือเกณฑ์โรงงานเชิงนิเวศ
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือเกณฑ์การตรวจประเมิน Eco
ดาวน์โหลดทั้ง (2 ไฟล์) Image Icon
Icon
10
09.2564
กรณีศึกษาการพัฒนา Eco ของไทย

กรณีศึกษาการพัฒนา Eco ของไทย

Image Icon
312
Image Icon
0
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border