เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

กนอ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนายกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco Industrial Town) และต่อยอดสู่การเป็น IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล “Thailand 4.0/ Industry 4.0” โดยการพัฒนาหลักเกณฑ์นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 และโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 และนาไปประยุกต์ใช้กับนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม

Icon
19
05.2566
กนอ. จัดสัมมนาสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน Net Zero และ Carbon Neutrality และกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย กองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดสัมมนา ”สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบัน Net Zero และ Carbon Neutrality และกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ประมาณ 190 คน

Image Icon
74
Image Icon
0
Icon
13
03.2566
กนอ. ร่วมกับ ธพว. ส่งเสริมสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG Loan)

กนอ. ร่วมกับ ธพว. ส่งเสริมสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG Loan) สำหรับ SMEs

Image Icon
51
Image Icon
0
Icon
31
10.2565
สิทธิประโยชน์ Eco ผู้ประกอบการ

กนอ. มีสิทธิประโยชน์ต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับผู้ประกอบการ ตามประกาศที่ กนอ. 158/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565

Image Icon
934
Image Icon
0
TAG :
สิทธิประโยชน์ Eco ขอรับสิทธิประโยชน์ Eco
Icon
04
08.2565
กนอ. ผนึก กรุงไทย พัฒนาสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

กนอ. ร่วมกับ กรุงไทย พัฒนาสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมฯ

Image Icon
72
Image Icon
1
Icon
28
06.2565
บันทึกการอบรมเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3

กนอ. โดยกองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดการอบรมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ในวันที่ 24 และ 27-28 มิถุนายน 2565

Image Icon
138
Image Icon
0
Icon
16
06.2565
กนอ. และ LH (บริษัทจากเกาหลีใต้) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate)

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate) ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับบริษัท Korea Land and Housing Corporation (LH) สาธารณรัฐเกาหลี โดย Mr.Kim Hyun Jun กรรมการผู้มีอำนาจเต็ม บริษัท LH เป็นผู้ลงนาม

Image Icon
65
Image Icon
0
10
09.2564
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือการจัดทำแผนแม่บท
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือการตรวจประเมินโรงงาน 4.0 (ฉบับทบทวน พฤศจิกายน 2565)
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือเกณฑ์โรงงานเชิงนิเวศ
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือเกณฑ์การตรวจประเมิน Eco
ดาวน์โหลดทั้ง (2 ไฟล์) Image Icon
Icon
10
09.2564
กรณีศึกษาการพัฒนา Eco ของไทย

กรณีศึกษาการพัฒนา Eco ของไทย

Image Icon
230
Image Icon
0
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border