การพัฒนา IEAT 4.0: Smart Eco Industrial Estate

กนอ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนา IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 และดำเนินการต่อเนื่อง โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับนิคมฯ/ท่าเรือฯ และโรงงานอุตสาหกรรมสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 และโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/บริการ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กนอ. ได้ให้คำนิยาม “นิคมฯ/ท่าเรือฯ เชิงนิเวศ 4.0 หรือ โรงงานอุตสาหกรรม 4.0 คือ การบริหารจัดการนิคมฯ/ท่าเรือฯ หรือ โรงงานอุตสาหกรรม โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือการปรับปรุงกระบวนการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหรือกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน”
กนอ. ได้จัดทำเกณฑ์การประเมินนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 และโรงงาน 4.0 ซึ่งนำแนวทาง Smart มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวด ประกอบด้วย
  1. Smart Environment Surveillance : ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยอัจฉริยะ
  2. Smart Environment Surveillance : ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยอัจฉริยะ
  3. Smart Water : ระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะ
  4. Smart Water : ระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะ
  5. Smart Safety/Emergency : ระบบป้องกันด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ
  6. Smart Logistic : ระบบขนส่งอัจฉริยะ
  7. Smart IT : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ
  8. Smart Building : อาคารอัจฉริยะ สำหรับนิคมฯ/ท่าเรือฯ และ Smart Resource/Process : กระบวนการผลิตอัจฉริยะ สำหรับโรงงาน
ในปีงบประมาณ 2563 ผลการตรวจประเมินมี นิคมฯ/ท่าเรือฯ ได้รับการรับรองการเป็นนิคมฯ/ท่าเรือฯ เชิงนิเวศ 4.0 จำนวน 8 แห่ง และโรงงานได้รับการรับรองการเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 12 แห่ง ดังนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
Banner Border