เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

กนอ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนายกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco Industrial Town) และต่อยอดสู่การเป็น IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล “Thailand 4.0/ Industry 4.0” โดยการพัฒนาหลักเกณฑ์นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 และโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 และนาไปประยุกต์ใช้กับนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม

Icon
31
10.2565
สิทธิประโยชน์ Eco ผู้ประกอบการ

กนอ. มีสิทธิประโยชน์ต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับผู้ประกอบการ ตามประกาศที่ กนอ. 158/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565

Image Icon
595
Image Icon
0
TAG :
สิทธิประโยชน์ Eco ขอรับสิทธิประโยชน์ Eco
Icon
04
08.2565
กนอ. ผนึก กรุงไทย พัฒนาสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

กนอ. ร่วมกับ กรุงไทย พัฒนาสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมฯ

Image Icon
43
Image Icon
0
Icon
28
06.2565
บันทึกการอบรมเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3

กนอ. โดยกองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดการอบรมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ในวันที่ 24 และ 27-28 มิถุนายน 2565

Image Icon
99
Image Icon
0
Icon
16
06.2565
กนอ. และ LH (บริษัทจากเกาหลีใต้) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate)

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate) ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับบริษัท Korea Land and Housing Corporation (LH) สาธารณรัฐเกาหลี โดย Mr.Kim Hyun Jun กรรมการผู้มีอำนาจเต็ม บริษัท LH เป็นผู้ลงนาม

Image Icon
47
Image Icon
0
Icon
26
05.2565
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนา IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate ประจำปีงบประมาณ 2565

กนอ. รับสมัครนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม และโรงงานในนิคมฯ รับการตรวจประเมินเป็นนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 และโรงงาน 4.0

Image Icon
81
Image Icon
0
Icon
20
05.2565
กนอ. จัดอบรมสัมมนา “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)”

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย กองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดการอบรม หัวข้อ “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)” ภายใต้โครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ของ กนอ. ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

Image Icon
84
Image Icon
0
10
09.2564
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือการจัดทำแผนแม่บท
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือการตรวจประเมินนิคม 4.0
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือเกณฑ์โรงงานเชิงนิเวศ
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือเกณฑ์การตรวจประเมิน Eco
ดาวน์โหลดทั้ง (2 ไฟล์) Image Icon
Icon
10
09.2564
กรณีศึกษาการพัฒนา Eco ของไทย

กรณีศึกษาการพัฒนา Eco ของไทย

Image Icon
159
Image Icon
0
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border