เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

กนอ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนายกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco Industrial Town) และต่อยอดสู่การเป็น IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล “Thailand 4.0/ Industry 4.0” โดยการพัฒนาหลักเกณฑ์นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 และโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 และนาไปประยุกต์ใช้กับนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม

Icon
16
06.2565
กนอ. และ LH (บริษัทจากเกาหลีใต้) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate)

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Estate) ระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับบริษัท Korea Land and Housing Corporation (LH) สาธารณรัฐเกาหลี โดย Mr.Kim Hyun Jun กรรมการผู้มีอำนาจเต็ม บริษัท LH เป็นผู้ลงนาม

Image Icon
6
Image Icon
0
Icon
26
05.2565
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนา IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate ประจำปีงบประมาณ 2565

กนอ. รับสมัครนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม และโรงงานในนิคมฯ รับการตรวจประเมินเป็นนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 และโรงงาน 4.0

Image Icon
13
Image Icon
0
Icon
20
05.2565
กนอ. จัดอบรมสัมมนา “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)”

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย กองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดการอบรม หัวข้อ “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)” ภายใต้โครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ของ กนอ. ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

Image Icon
68
Image Icon
0
Icon
20
05.2565
บันทึกการอบรม หัวข้อ ”การพัฒนาระบบขนส่งสีเขียว (Green Logistic)”

กนอ. โดย กองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดกิจกรรมอบรม หัวข้อ ”การพัฒนาระบบขนส่งสีเขียว (Green Logistic)” ภายใต้โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของ กนอ. ประจำปี 2565

Image Icon
21
Image Icon
0
Icon
27
04.2565
บันทึกการอบรม หัวข้อ แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียน Eco School วันที่ 27 เมษายน 2565

กนอ. โดย กองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดกิจกรรมอบรม หัวข้อ แนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียน Eco School

Image Icon
32
Image Icon
0
Icon
28
03.2565
กนอ.จับมือ สถาบันการเงิน 5 แห่ง ตั้งเป้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ สถาบันการเงิน 5 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank : SME D Bank) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมพิธี ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนทางการเงิน (Financial support)

Image Icon
19
Image Icon
0
TAG :
mou
10
09.2564
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือการจัดทำแผนแม่บท
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือการตรวจประเมินนิคม 4.0
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือเกณฑ์โรงงานเชิงนิเวศ
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือเกณฑ์การตรวจประเมิน Eco
ดาวน์โหลดทั้ง (2 ไฟล์) Image Icon
Icon
10
09.2564
กรณีศึกษาการพัฒนา Eco ของไทย

กรณีศึกษาการพัฒนา Eco ของไทย

Image Icon
58
Image Icon
0
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border