เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

กนอ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนายกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco Industrial Town) และต่อยอดสู่การเป็น IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล “Thailand 4.0/ Industry 4.0” โดยการพัฒนาหลักเกณฑ์นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 และโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 และนาไปประยุกต์ใช้กับนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม

Icon
14
05.2567
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม โครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้ รับรองมาตรฐานที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2567

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนิคม/ท่าเรืออุตสาหกรรมในการยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-World Class กนอ. จึงขอเรียนเชิญผู้ประกอบการในนิคมฯ เป้าหมาย เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการประเมินฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)

Image Icon
13
Image Icon
0
Icon
28
02.2567
การอบรม การส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำการพัฒนาที่ยั่งยืนในนิคมอุตสาหกรรมผ่านกรอบแนวทาง SDGs

กนอ. จัดอบรมภายใต้โครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐานที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร การส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้นำการพัฒนาที่ยั่งยืนในนิคมอุตสาหกรรมผ่านกรอบแนวทาง SDGs วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 120 คน

Image Icon
69
Image Icon
0
Icon
27
02.2567
การอบรม: ทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม

กนอ. จัดอบรมหัวข้อ : ทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม (ภายใต้โครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐานที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมาณ 2566) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-15.30 น. โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมากกว่า 200 คน

Image Icon
111
Image Icon
0
Icon
21
02.2567
การอบรม : การวัดประสิทธิภาพแผนงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเตรียมความพร้อม การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

กนอ. จัดอบรมภายใต้โครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐานที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร การวัดประสิทธิภาพแผนงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเตรียมความพร้อมการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 15.30 น. มีพนักงาน กนอ. และผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วม จำนวน 230 ท่าน

Image Icon
272
Image Icon
0
Icon
29
01.2567
การใช้งานระบบคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กนอ. (I-EA-T Carbon-Cal)

ไฟล์วีดิโอ MS Teams บันทึกการอบรมการใช้งานระบบคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ กนอ. (I-EA-T Carbon-Cal) สำหรับนิคมฯ/ท่าเรือฯ และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน

Image Icon
44
Image Icon
0
TAG :
GHGs Platform Carbon-Cal
Icon
01
12.2566
สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานการประเมิน CFO สำหรับนิคมฯ/ท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2566

นิคมฯ /ท่าเรือฯ กนอ. เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อการปรับปรุงค่า Eco-Efficiency ขององค์กร และสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนของ กนอ.

Image Icon
45
Image Icon
1
TAG :
CFO Eco-Efficiency Eco คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
10
09.2564
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือการจัดทำแผนแม่บท
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือการตรวจประเมินโรงงาน 4.0 (ฉบับทบทวน พฤศจิกายน 2565)
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือเกณฑ์โรงงานเชิงนิเวศ
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือเกณฑ์การตรวจประเมิน Eco
ดาวน์โหลดทั้ง (2 ไฟล์) Image Icon
Icon
10
09.2564
กรณีศึกษาการพัฒนา Eco ของไทย

กรณีศึกษาการพัฒนา Eco ของไทย

Image Icon
432
Image Icon
0
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border