เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

กนอ. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรม พัฒนายกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco Industrial Town) และต่อยอดสู่การเป็น IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล “Thailand 4.0/ Industry 4.0” โดยการพัฒนาหลักเกณฑ์นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 และโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 และนาไปประยุกต์ใช้กับนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม

Icon
01
12.2566
สัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานการประเมิน CFO สำหรับนิคมฯ/ท่าเรือฯ ปีงบประมาณ 2566

นิคมฯ /ท่าเรือฯ กนอ. เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อการปรับปรุงค่า Eco-Efficiency ขององค์กร และสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนของ กนอ.

Image Icon
4
Image Icon
1
TAG :
CFO Eco-Efficiency Eco คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
Icon
22
11.2566
นิคมฯ รับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2566

สำนักงานนิคมฯ 7 แห่ง เข้ารับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) ประจำปี 2566 พร้อมแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นและเป็นต้นแบบในการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม อบก. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ

Image Icon
6
Image Icon
0
Icon
11
08.2566
การอบรมหลักสูตร “การยกระดับผู้ประกอบการสู่การประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี (รผก.บร. รก. รผก.พย.) ได้มอบหมายให้ นางบุปผา กวินวศิน (ผช.ผวก.พย.) กล่าวเปิดงานอบรมหลักหลักสูตร “การยกระดับผู้ประกอบการสู่การประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยมีกำหนดการอบรม วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team) โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 355 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในนิคมฯ ทั่วประเทศ

Image Icon
62
Image Icon
0
Icon
21
06.2566
พิธีแถลงความร่วมมือและแสดงเจตนารมณ์การเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor

กนอ. ส.อ.ท. ผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 4 ราย และกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 11 กลุ่ม ร่วมแถลงความร่วมมือและลงนามประกาศเจตนารมณ์การเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)

Image Icon
26
Image Icon
0
Icon
16
06.2566
”โครงการสินเชื่อธุรกิจ GSB GREEN BIZ” โดย ธนาคารออมสิน

”โครงการสินเชื่อธุรกิจ GSB GREEN BIZ” โดย ธนาคารออมสิน

Image Icon
23
Image Icon
0
Icon
14
06.2566
อบรมออนไลน์ “มาตรฐานอาคารเขียว TREES-EB”

อบรมออนไลน์ “มาตรฐานอาคารเขียว TREES-EB” วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team

Image Icon
23
Image Icon
0
10
09.2564
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือการจัดทำแผนแม่บท
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือการตรวจประเมินโรงงาน 4.0 (ฉบับทบทวน พฤศจิกายน 2565)
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือเกณฑ์โรงงานเชิงนิเวศ
ดาวน์โหลดทั้ง (1 ไฟล์) Image Icon
10
09.2564
คู่มือเกณฑ์การตรวจประเมิน Eco
ดาวน์โหลดทั้ง (2 ไฟล์) Image Icon
Icon
10
09.2564
กรณีศึกษาการพัฒนา Eco ของไทย

กรณีศึกษาการพัฒนา Eco ของไทย

Image Icon
341
Image Icon
0
IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate

โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ

Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon Image Icon
Banner Border