การดำเนินงานเพื่อยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

Picture2

       

        การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) โดยมีความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐาน Eco Factory และส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับการรับรอง มาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมามีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco Factory ทั้งสิ้น 158 (ยังไม่หมดอายุรับรอง) 

        โดย ฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กนอ. ดำเนินการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการสนับสนุนส่งเสริมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐานที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในทุกปีงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่การยกระดับการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Excellence / Eco-World Class

Picture5

>>   >>    โครงการดี ๆ ! สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม  

            กนอ. ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม เข้าร่วม โครงการสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐานที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมฯ
เป้าหมายในการยกระดับเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence และระดับ Eco-World Class ด้านมาตรฐาน

             
            > อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
            > มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
            > มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับผู้ประกอบการจัดการของเสีย (Eco Factory for Waste Processor)
            > ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)  

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง