การดำเนินงานเพื่อยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

Picture2

       

        การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) โดยมีความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐาน Eco Factory และส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้รับการรับรอง มาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมามีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco Factory ทั้งสิ้น 158 (ยังไม่หมดอายุรับรอง) 

        โดย ฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กนอ. ดำเนินการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการสนับสนุนส่งเสริมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมให้ได้รับรองมาตรฐานที่สนับสนุนการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในทุกปีงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่การยกระดับการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Excellence / Eco-World Class

Picture5

>>   >>    โครงการดี ๆ ! สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม  

            กนอ. ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการในนิคมอุตส