Image Icon

80

Image Icon

1

กนอ. ผนึก กรุงไทย พัฒนาสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

กนอ. ร่วมกับ กรุงไทย พัฒนาสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
11
08.2566
การอบรมหลักสูตร “การยกระดับผู้ประกอบการสู่การประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี (รผก.บร. รก. รผก.พย.) ได้มอบหมายให้ นางบุปผา กวินวศิน (ผช.ผวก.พย.) กล่าวเปิดงานอบรมหลักหลักสูตร “การยกระดับผู้ประกอบการสู่การประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยมีกำหนดการอบรม วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team) โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 355 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในนิคมฯ ทั่วประเทศ

Image Icon
27
Image Icon
0
Icon
21
06.2566
พิธีแถลงความร่วมมือและแสดงเจตนารมณ์การเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor

กนอ. ส.อ.ท. ผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรม 4 ราย และกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 11 กลุ่ม ร่วมแถลงความร่วมมือและลงนามประกาศเจตนารมณ์การเลือกใช้ผู้ประกอบการจัดการของเสียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Eco Factory for Waste Processor เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)

Image Icon
21
Image Icon
0
Icon
16
06.2566
”โครงการสินเชื่อธุรกิจ GSB GREEN BIZ” โดย ธนาคารออมสิน

”โครงการสินเชื่อธุรกิจ GSB GREEN BIZ” โดย ธนาคารออมสิน

Image Icon
14
Image Icon
0
Banner Border