Image Icon

101

Image Icon

0

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนา IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate ประจำปีงบประมาณ 2565

กนอ. รับสมัครนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม และโรงงานในนิคมฯ รับการตรวจประเมินเป็นนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 และโรงงาน 4.0

     ด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินโครงการพัฒนา IEAT 4.0 : Smart Eco Industrial Estate มาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม สู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 และโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 รองรับอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ มุ่งสู่การเป็นประเทศ มั่นคง/มั่งคั่ง/ยั่งยืน โดยในปีงบประมาณ 2565 กนอ. ยังคงดำเนินโครงการและเปิดรับสมัครนิคมฯ/ท่าเรือฯ และโรงงานที่สนใจเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองนิคมฯ/ท่าเรือฯ เชิงนิเวศ 4.0 และโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 จำนวนจำกัด 10 แห่ง

     ในการนี้ กนอ. ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2565 โดย กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครเมื่อได้จำนวนผู้สมัครครบตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ กนอ. ได้มอบหมายให้คุณสวรรยา จารีมิตร นักวิทยาศาสตร์ กองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์
0 2253 0561 ต่อ 7501 อีเมล
eco.d.ieat@gmail.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
13
03.2566
กนอ. ร่วมกับ ธพว. ส่งเสริมสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG Loan)

กนอ. ร่วมกับ ธพว. ส่งเสริมสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG Loan) สำหรับ SMEs

Image Icon
14
Image Icon
0
Icon
31
10.2565
สิทธิประโยชน์ Eco ผู้ประกอบการ

กนอ. มีสิทธิประโยชน์ต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับผู้ประกอบการ ตามประกาศที่ กนอ. 158/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565

Image Icon
775
Image Icon
0
TAG :
สิทธิประโยชน์ Eco ขอรับสิทธิประโยชน์ Eco
Icon
04
08.2565
กนอ. ผนึก กรุงไทย พัฒนาสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

กนอ. ร่วมกับ กรุงไทย พัฒนาสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมฯ

Image Icon
57
Image Icon
0
Banner Border