Image Icon

95

Image Icon

0

กนอ. จัดอบรมสัมมนา “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)”

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย กองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จัดการอบรม หัวข้อ “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)” ภายใต้โครงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจเพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ของ กนอ. ปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเรื่อง “การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ต่อยอดไปถึงการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เกียรติบรรยายใน 3 หัวข้อ ได้แก่

1. นโยบายและสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดย คุณอโณทัย สังข์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และตัวอย่างการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และองค์กร โดย คุณธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการงานฉลากคาร์บอน สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรมและ

3. การคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกตามระเบียบวิธีโครงการ T-VER โดย ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการสำนักประเมินและรับรอง

          การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสัมมนากว่า 240 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในนิคมฯ

สื่อที่เกี่ยวข้อง

บริการออนไลน์เต็มรูปแบบ ช่วยผู้ประกอบการฯ

ภาพที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Icon
13
03.2566
กนอ. ร่วมกับ ธพว. ส่งเสริมสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG Loan)

กนอ. ร่วมกับ ธพว. ส่งเสริมสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG Loan) สำหรับ SMEs

Image Icon
14
Image Icon
0
Icon
31
10.2565
สิทธิประโยชน์ Eco ผู้ประกอบการ

กนอ. มีสิทธิประโยชน์ต่อการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับผู้ประกอบการ ตามประกาศที่ กนอ. 158/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565

Image Icon
775
Image Icon
0
TAG :
สิทธิประโยชน์ Eco ขอรับสิทธิประโยชน์ Eco
Icon
04
08.2565
กนอ. ผนึก กรุงไทย พัฒนาสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

กนอ. ร่วมกับ กรุงไทย พัฒนาสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการในนิคมฯ

Image Icon
57
Image Icon
0
Banner Border